• กำหนดการเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
  • กำหนดการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559


ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน