• กำหนดการเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559


ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน