สถิติผู้สมัครเรียน ประจำปีการศึกษา : 2564

* สรุปข้อมูล ณ วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์

 

ลำดับ คณะ จำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวนผู้สมัครที่ชำระเงิน
1 จำนวนผู้สมัครรวม 1,474 893
2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 67 31
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 26 9
4 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 819 515
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 178 127
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 324 186
7 คณะศิลปศาสตร์ 60 25