สถิติผู้สมัครเรียน ประจำปีการศึกษา : 2564

* สรุปข้อมูล ณ วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์

 

ลำดับ คณะ จำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวนผู้สมัครที่ชำระเงิน
1 จำนวนผู้สมัครรวม 4,179 2,478
2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 315 186
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 113 72
4 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,904 1,134
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 409 288
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,241 689
7 คณะศิลปศาสตร์ 197 109