สถิติผู้ขึ้นทะเบียนนักศึกษาเทียบกับจำนวนที่ประกาศรายชื่อ ประจำปีการศึกษา : 2564

* สรุปข้อมูล ณ วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์

 

ลำดับ คณะ จำนวนตามแผนรับ จำนวนที่ประกาศรายชื่อ จำนวนผู้ขึ้นทะเบียน ร้อยละของผู้ขึ้นทะเบียน
เทียบกับจำนวนที่ประกาศรายชื่อ
1 จำนวนรับตามแผนรวม 4,615 1,727 1,143 66.18
2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 735 141 74 52.48
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 250 41 33 80.49
4 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,965 856 581 67.87
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 430 200 135 67.50
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 950 422 272 64.45
7 คณะศิลปศาสตร์ 285 67 48 71.64
*** เป็นการสรุปข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลอาจการมีการเปลี่ยนแปลงได้