เอกสารการจัดทำงบประมาณ

แบบฟอร์มการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2559
ดาวน์โหลด
  1. เตรียมงบลงทุนและโครงการ มทรส. 2559
  2. รายละเอียดโครงการกิจกรรมภายใต้โครงการที่สำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์
   
รายาละเอียดประกอบการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2559
ดาวน์โหลด
  1. ประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ และค่าเป้าหมาย 2557-2560
  2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2557-2560
  3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

POST: