เอกสารการจัดทำงบประมาณ

 

เอกสารประกอบการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
    1. ปฏิทินและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    2. แบบฟอร์มคำเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    3. แบบฟอร์มรายละเอียดประกอบงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    4. แบบฟอร์มการขออนุุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    5. คำอธิบายการบันทึกคำเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    6. คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

POST: