คำร้องด้านสารสนเทศ

แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
  แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอใช้งานระบบทะเบียนและประมวล
  แบบฟอร์มแจ้งความจำนงนำข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์ สวท.
  แบบฟอร์มแจ้งซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์ และระบบสารสนเทศ (เฉพาะ สวท.)
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
กลุ่มสิทธิ์เข้าใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล ดาวน์โหลด
  คณบดี
  รองคณบดี
  หัวหน้ากลุ่มงานคณะ
  หัวหน้าสาขาวิชา
  เจ้าหน้าที่ทะเบียนคณะ
  ผู้ขอสิทธิ์ใช้งานทั่วไป
   
เอกสารเผยแพร่ ดาวน์โหลด
  การใช้งานระบบทะเบียนเพื่อตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
   

POST: