รายงานการประชุมปรับแก้ไขข้อมูลหลักสูตร

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอปรับแก้ไขข้อมูลของหลักสูตร
เอกสาร
ครั้งที่ 8/2558
ครั้งที่ 7/2558
ครั้งที่ 6/2558
ครั้งที่ 5/2558
ครั้งที่ 4/2558
ครั้งที่ 3/2558
ครั้งที่ 2/2558
ครั้งที่ 1/2558
ครั้งที่ 6/2557
ครั้งที่ 5/2557
ครั้งที่ 4/2557
ครั้งที่ 3/2557
ครั้งที่ 2/2557
ครั้งที่ 1/2557
ครั้งที่ 1/2556

POST: