รหัสสาขา และชื่อสาขา

คณะ ไฟล์
 1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
 3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 5. คณะวิศกรรมศาตาร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 6. คณะศิลปศาสตร์

POST: