แบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)

รายการ ดาวน์โหลด
 รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี (ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ฉบับผ่านสภามหาวิทยาลัย
 รายวิชาพื้นฐาน หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ฉบับผ่านสภามหาวิทยาลัย
 แบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
 แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร
 แบบฟอร์มภาระการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร
บันทึกหลักฐานการลงนามรับรองการตรวจสอบความถูกต้อง รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
ดาวน์โหลด
               สภาวิชาการ
                   คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
                   สภามหาวิทยาลัย

POST: