คำสั่งและแบบฟอร์มการคัดเลือกนักศึกษาใหม่

ปีการศึกษา 2564

ลำดับ
คำสั่ง/ประกาศ/แนวปฏิบัติ
ไฟล์
1 คำสั่งที่ 973-2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระเบียบการ 2564
2 คำสั่งที่ 974-2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร 2564
3 คำสั่งที่ 1225-2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัว 2564
ลำดับ
แบบฟอร์ม
 
1 หนังสือ สวท. ที่ อว 0656.17-ว2299 ขออนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก 2564 รวม
2 แบบฟอร์มสำหรับคณะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2564


ปีการศึกษา 2563
ลำดับ
คำสั่ง/ประกาศ/แนวปฏิบัติ
ไฟล์
1 คำสั่งที่ 1572/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
2 คำสั่งที่ 1573/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระเบียบการ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
3 คำสั่งที่ 1675/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
4 คำสั่งที่ 620/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาและรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
5 หนังสือ สวท. ที่ อว 0656.17-ว3464 เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ สมาคม ทปอ. ระบบ TCAS 2563
    4.1 หนังสือ ที่ สมาคม ทปอ. 62-0620 เรื่อง ระบบ TCAS 2563  
    4.2 ประกาศ ทปอ. ฉบับที่ 1  การแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563
    4.3 ประกาศ ทปอ. ฉบับที่ 4  มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
    4.4 ประกาศ ทปอ. ฉบับที่ 5  ขั้นตอนการดำเนินงานและการกำหนดการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563
    4.5 ประกาศ ทปอ. ฉบับที่ 6  เรื่อง การบริหารจัดการสิทธิ์ ในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2563
    4.6 ประกาศ ทปอ. ฉบับที่ 7  แนวปฏิบัติกลางการบริหารจัดการระบบ TCAS ปีการศึกษา 2563
6 แนวปฏิบัติการกำหนดสถานที่สอบในระบบรับสมัครนักศึกษา 2563 
ลำดับ
แบบฟอร์ม
 
1 แบบฟอร์มสำหรับคณะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1-รอบที่ 3
2 หนังสือที่ อว 0656.17/ว0888 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระบบรับตรงรอบที่ 4-รอบที่ 6 และระบบ TCAS รอบที่ 5 
    - แบบฟอร์มสำหรับคณะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 2563 รับตรง รอบที่ 4-5 
    - แบบฟอร์มสำหรับคณะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 2563 TCAS รอบที่5 และรับตรง รอบที่ 6 
3 หนังสือที่ อว 0656.17/0897ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ระบบรับตรง รอบที่ 4-รอบที่ 6 และระบบ TCAS รอบที่ 5 
   - 01 ตัวอย่าง คำสั่งจัดสอบคัดเลือก รอบที่ 4 รับตรงทั่วไป 2563
   - 02 แบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 2563 ปวช.-ปวส. รอบที่ 4
   - 03 บันทึกข้อความเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ 2563 (ขอก่อนสอบ)
   - 04 ใบลงเวลาและใบสำคัญรับเงินกรรมการอำนวยการ 2563 รอบที่ 4 (ขอก่อนสอบ)
   - 05 เบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ปี 2563 รอบที่ 4 (ขอก่อนสอบ)
   - 06 บันทึกข้อความเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ 2563  (หลังสอบ)
   - 07 ใบลงเวลาและใบสำคัญรับเงินกรรมการอำนวยการ 2563 รอบที่ 4 (หลังสอบ)
   - 08 เบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ปี 2563 รอบที่ 4 (หลังสอบ)
   - 09 บัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน กรรมการสอบสัมภาษณ์ ปี 2563 รอบที่ 4 (หลังสอบ)
   - 10 บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานปีการศึกษา 2562
ลำดับ
รายการ
ไฟล์
1 กำหนดการดำเนินการและการจัดส่งข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1–รอบที่ 3 
2 แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1-รอบที่ 3

POST: