คำสั่งและแบบฟอร์มการคัดเลือกนักศึกษาใหม่


ปีการศึกษา 2563

ลำดับ
คำสั่ง/ประกาศ/แนวปฏิบัติ
ไฟล์
1 คำสั่งที่ 1572/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
2 คำสั่งที่ 1573/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระเบียบการ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
3 คำสั่งที่ 1675/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
4 หนังสือ สวท. ที่ อว 0656.17-ว3464 เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ สมาคม ทปอ. ระบบ TCAS 2563
    4.1 หนังสือ ที่ สมาคม ทปอ. 62-0620 เรื่อง ระบบ TCAS 2563  
    4.2 ประกาศ ทปอ. ฉบับที่ 1  การแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563
    4.3 ประกาศ ทปอ. ฉบับที่ 4  มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
    4.4 ประกาศ ทปอ. ฉบับที่ 5  ขั้นตอนการดำเนินงานและการกำหนดการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563
    4.5 ประกาศ ทปอ. ฉบับที่ 6  เรื่อง การบริหารจัดการสิทธิ์ ในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2563
    4.6 ประกาศ ทปอ. ฉบับที่ 7  แนวปฏิบัติกลางการบริหารจัดการระบบ TCAS ปีการศึกษา 2563
5 แนวปฏิบัติการกำหนดสถานที่สอบในระบบรับสมัครนักศึกษา 2563 
ลำดับ
แบบฟอร์ม
 
1 แบบฟอร์มสำหรับคณะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1-รอบที่ 3ปีการศึกษา 2562
ลำดับ
รายการ
ไฟล์
1 กำหนดการดำเนินการและการจัดส่งข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1–รอบที่ 3 
2 แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1-รอบที่ 3

POST: