มหาวิทยาลัยคุณธรรม

รายการ
ข้อมูล
  1. แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan)
  2. คำสั่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม
  3. สวท. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม
  4. รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม
  5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหาลัยคุณธรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


เอกสารอื่น ๆ
รายการ
ข้อมูล
  คู่มือปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง
  ขั้นตอนสู่โรงเรียนคุณธรรม

POST: