มหาวิทยาลัยคุณธรรม

รายการ
ข้อมูล
  1. แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan)
  2. คำสั่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม
  3. รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม


เอกสารอื่น ๆ
รายการ
ข้อมูล
  คู่มือปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม
  โรงเรียนคุณธรรม ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง
  ขั้นตอนสู่โรงเรียนคุณธรรม

POST: