ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนนักศึกษา


ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ณะ
ข้อมูล
    ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
    เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
    บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
    ศิลปศาสตร์

POST: