สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
รายการ ดาวน์โหลด
  ปีการศึกษา 2562
  ปีการศึกษา 2561    
  ปีการศึกษา 2560    
 สรุปผลการสำรวจ การรับข้อมูลข่าวสาร การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
รายการ ดาวน์โหลด
  ปีการศึกษา 2563
  ปีการศึกษา 2562

POST: