จรรยาบรรณวิชาชีพ บุคลากรสายสนับสนุน

รายการ
เอกสาร
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตาม จรรยาบรรณวิชาชีพ บุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2561 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตาม จรรยาบรรณวิชาชีพ บุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2560 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2558
แบบฟอร์มจรรยาบรรณวิชาชีพ
แบบฟอร์มจรรยาบรรณสายสนับสนุน

POST: