งานกิจกรรม 5ส + 3

กิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1 แผนงานกิจกรรม 5ส + 3ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2 รายงานการประชุมดำเนินงานกิจกรรม 5ส + 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5ส + 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส + 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
5 ผลการประเมินกิจกรรม 5ส+3 ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


กิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1 แผนงานกิจกรรม 5ส + 3ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2 รายงานการประชุมดำเนินงานกิจกรรม 5ส + 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2559
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส + 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส + 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
5 ผลการประเมินกิจกรรม 5ส+3 ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


กิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1 แผนงานกิจกรรม 5ส + 3ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2 รายงานการประชุมดำเนินงานกิจกรรม 5ส + 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2557
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส + 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
4 ผลการประเมินกิจกรรม 5ส+3 ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

POST: