งานกิจกรรม 5ส + 3

กิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2 นโยบายกิจกรรม 5ส+3
3 แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4 หลักการปฏิบัติ 5ส+3
5 เชิญชวนทำกิจกรรม 5 ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
6 แผนพัฒนาคุณภาพกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1 แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2 หลักการปฏิบัติ 5 ส
3 เชิญชวนทำกิจกรรม 5 ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4 นโยบายกิจกรรม 5ส+3
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
6 ประมวลภาพก่อนทำกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1
7 ผู้บริหารมอบของขวัญ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร
8 ดำเนินการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1
9 ผลการตรวจประเมินตนเองกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 1
10 รายงานการประชุม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
11 รายงานการประชุม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
12 ประมวลภาพก่อนทำกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
13 ดำเนินการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
14 ผลการตรวจประเมินตนเองกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
15 ประมวลภาพก่อนทำกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 
16 ดำเนินการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส+3  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3
17 ผลการตรวจประเมินตนเองกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3
18 รายงานการประชุม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3
19 รายงานการประชุม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4

กิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1 แผนงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2 ผลการประเมินกิจกรรม 5ส+3 ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3 ผู้บริหาร มอบเกียรติบัตร และของขวัญ ให้กับหน่วยงานที่มีผลคะแนนสูงสุดจากการตรวจ 5ส+3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
4 รายงานการประชุมดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561
5 รายงานการประชุมดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561
6 รายงานการประชุมดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561
7 รายงานการประชุมดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4/2561
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


กิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1 แผนงานกิจกรรม 5ส + 3ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2 รายงานการประชุมดำเนินงานกิจกรรม 5ส + 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5ส + 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส + 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
5 ผลการประเมินกิจกรรม 5ส+3 ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


กิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1 แผนงานกิจกรรม 5ส + 3ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2 รายงานการประชุมดำเนินงานกิจกรรม 5ส + 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2559
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส + 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส + 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
5 ผลการประเมินกิจกรรม 5ส+3 ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


กิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1 แผนงานกิจกรรม 5ส + 3ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2 รายงานการประชุมดำเนินงานกิจกรรม 5ส + 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2557
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส + 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
4 ผลการประเมินกิจกรรม 5ส+3 ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 

POST: