งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
3  ความเสี่ยงเสนอมหาวิทยาลัย (บส.1 และ บส.2)
4   แบบ บส.1
5   แบบ บส.2
6  แบบ บส.3  
          - 6 เดือน
          - 9 เดือน
          - 12 เดือน  
7 แบบ บส.3 เสนอมหาวิทยาลัย  
          - 6 เดือน
          - 9 เดือน
          - 12 เดือน  
8 ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  
          - 9 เดือน
          - 12 เดือน  

งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1  ความเสี่ยงเสนอมหาวิทยาลัย (บส.1 และ บส.2)
2  ความเสี่ยงเสนอมหาวิทยาลัย (บส.3 รอบ 6 เดือน)
3  ความเสี่ยงเสนอมหาวิทยาลัย (บส.3 รอบ 9 เดือน)
4  ความเสี่ยงเสนอมหาวิทยาลัย (บส.3 รอบ 12 เดือน)
5  ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย (บส.3 รอบ 9 เดือน)
6  ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย (บส.3 รอบ 12 เดือน)
7  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)
8  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
9  ผลการดำเนินการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
10  แบบ บส.1 
11  แบบ บส.2
12  แบบ บส.3 (รอบ 6 เดือน)
13  แบบ บส.3 (รอบ 9 เดือน)
14  แบบ บส.3 (รอบ 12 เดือน)
15  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
16  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
17  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1  การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
2  แบบ บส.1 
3  แบบ บส.2
4  แบบ บส.3 รอบ 6 เดือน
5  แบบ บส.3 รอบ 9 เดือน
6  แบบ บส.3 รอบ 12 เดือน
7  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1  การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
2  แบบ บส.1 
3  แบบ บส.2
4  แบบ บส.3 รอบ 6 เดือน
5  แบบ บส.3 รอบ 9 เดือน
6  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2559
7  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/2559
8  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560
9  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/2560
10  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1  การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
2  แบบ บส.1 
3  แบบ บส.2
4  แบบ บส.3 รอบ 6 เดือน
5  แบบ บส.3 รอบ 9 เดือน
6  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2558
10  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
11  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม 1)
12  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม 2)


งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1  ​แผนงานการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2  แบบ บส.1
3  แบบ บส.2
4  แบบ บส.3 รอบ 6 เดือน
5  แบบ บส.3 รอบ 9 เดือน
6  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3/2557
7  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2/2557
8  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2557
9  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

POST: