งานบริหารความเสี่ยง

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1 ​แผนงานการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2 แบบ บส.1/บส.2/บส.3 -
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3/2557
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2/2557
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2557
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

POST: