งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1    สวท._คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
2    สวท._รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ  ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2559
3    สวท._คู่มือตัวบ่งชี้ฯ ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2559
งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1    สวท._คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
2    สวท._คู่มือตัวบ่งชี้ฯ ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2558
3    สวท._รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558 รอบ 9 เดือน
4    สวท._รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558 รอบ 12 เดือน
5    สวท._คำสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาใน ประจำปีการศึกษา 2558
6    สวท._รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1    สวท._คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
2    คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
3    มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (กรกฎาคม 2553)
4    คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษาฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2554)
5    สวท._คู่มือตัวบ่งชี้ฯ ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2557
 

POST: