ศูนย์หันตรา

 

สถานที่ : 
อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ(อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224
ที่อยู่ :
เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ :
0 3570 9086 , 0 3570 9103 ต่อ 3801
เบอร์โทรสาร :
0 3570 9086
VOIP :
12000-12006 
EMAIL :
register@rmutsb.ac.th
FACEBOOK :
https://www.facebook.com/reg.rmutsb 
PAGE FACEBOOK : 
สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ID LINE : 
reg.rmutsb

POST: