แบบฟอร์มคำร้อง สวท.

คำร้อง
ดาวน์โหลด
 สวท.01 คำร้องทั่วไป
 สวท.02 คำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน 
 สวท.03 คำร้องขอลาพักการศึกษา/รักษาสภาพ 
 สวท.04 คำร้องขอเพิ่มรายวิชา 
 สวท.04 คำร้องขอเพิ่มรายวิชา สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 
 สวท.05 คำร้องขอถอนรายวิชา 
 สวท.06 คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา 
 สวท.07 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนข้ามศูนย์ศึกษา 
 สวท.08 คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 สวท.09 คำร้องขอสำเร็จการศึกษา 
 สวท.10 คำร้องขอเอกสารทางการศึกษา 
 สวท.11 คำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา 
 สวท.12 คำร้องขอสอบพิเศษเพื่อการเทียบโอนผลการศึกษา
 สวท.13 คำร้องขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
 สวท.14 คำร้องขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) 
 สวท.15 คำร้องขอสอบนอกเวลาที่กำหนดในตารางสอบ 
 สวท.16 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนต่างหลักสูตร  
 สวท.17 ขอเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ SEPT 
 สวท.18 ขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร 
 สวท.19 ใบมอบฉันทะรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา 
 สวท.20 ขอลงทะเบียนเรียนเน้น/แทน 
 คำร้องขอเข้าสอบกองกลางการสอบ

POST: