รายชื่อวิชาบังคับก่อน

รายการ
ข้อมูล
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
        สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
        สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  
        สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
        สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
        สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
        สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
        สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
        สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
        สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
        สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
        สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
        สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
       ​ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
       ​ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
        สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
        สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
        สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
        สาขาวิชาบัญชีบัญฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
        สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
        สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
        สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  
        สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
        สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
        สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
        สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)
        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
        สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
        สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
คณะศิลปศาสตร์
 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
        สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
        สาขาวิชาการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
        สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
 

รายวิชาบังคับก่อนการเทียบโอนผลการศึกษา

รายการ ดาวน์โหลด
 ระดับปวส.ทุกสาขาวิชา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)
 ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา (หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)                                 
 ระดับปริญญาตรี.ทุกสาขาวิชา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551)

POST: