ตัวอย่างภาพถ่าย และการแต่งกาย

รายการ
แสดง

   ตัวอย่างภาพถ่ายนักศึกษา ภาพถ่ายบัณฑิตและสีพื้นหลังที่ถูกต้อง

   ตัวอย่างภาพถ่ายมหาบัณฑิต

   ตัวอย่างการแต่งกายของนักศึกษา

   ตัวอย่างการแต่งกายของบัณฑิต และมหาบัณฑิต

   ตัวอย่างการรับพระราชทานปริญญาบัตรที่ไม่ถูกต้อง  

   ตัวอย่างการรับพระราชทานปริญญาบัตรที่ถูกต้อง 

POST: