Regis.RUS

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOPสำหรับอาจารย์
รายการ ดาวน์โหลด
 การจัดทำหลักสูตรใหม่ 
 การปรับปรุงหลักสูตร
 การปิดหลักสูตร
 การส่งนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการ
 การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
องค์ความรู้แนวปฏิบัติในการขอรับรองหลักสูตร และการขอรับรองคุณวุฒิ
รายการ ดาวน์โหลด
 การขอรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา)
 การรับรองหลักสูตร (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
 การขอรับรองคุณวุฒิ (ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา)
 การขอรับรองคุณวุฒิ (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
สำหรับนักศึกษา
รายการ ดาวน์โหลด
 การลงทะเบียนเรียน
 การขอลาพักการศึกษา / รักษาสภาพ
 การขอเพิ่มรายวิชา
 การขอถอนรายวิชา
 การขอลงทะเบียนเรียนข้ามศูนย์ศึกษา
 การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
 การขอสำเร็จการศึกษา
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายการ ดาวน์โหลด
 400-01 การบริการอัดสำเนาเอกสาร
 400-02 การขอเพิ่มรายวิชา
 400-03 การขอถอนรายวิชา
 400-04 การขอลงทะเบียนเรียนข้ามศูนย์ศึกษา
 400-05 สหกิจศึกษา
 400-06 การเทียบโอนผลการศึกษา
 400-07 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
 400-08 ระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหม่

POST: