แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตร ปวส.

 
รายการ ดาวน์โหลด
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2556
 มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ ปวส พ.ศ.2556
 เล่มแบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตร ปวส. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)  (28/2/2557)
 รหัสและลักษณะรายวิชา ระดับ ปวส. (ฉบับผ่านสภามหาวิทยาลัยฯ) คณะศิลปศาสตร์  (01/6/2557)
 รหัสและลักษณะรายวิชา ระดับ ปวส. (ฉบับผ่านสภามหาวิทยาลัยฯ) คณะวิทยาศาสตร์ฯ   (11/10/2556)

POST: