แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตร ปวส.

 
รายการ ดาวน์โหลด
 กรอบคุณวุฒิอาชีวแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
 เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ ปวช. พ.ศ.2562 
 เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ ปวส. พ.ศ.2562 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2556
 มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ ปวช. พ.ศ.2556
 มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ ปวส พ.ศ.2556
รายวิชาหมวดวิชาทักษะชีวิต ระดับ ปวช. (พ.ศ. 2562)(ฉบับผ่านสภามหาวิทยาลัย) 
 รายวิชาหมวดวิชาทักษะชีวิต ระดับ ปวส. (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)(ฉบับผ่านสภามหาวิทยาลัย) 
 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 ขอปรับแก้ชื่อหมวดวิชาทักษะชีวิต ฉบับปี พ.ศ. 2562 
 รหัสและลักษณะรายวิชา ระดับ ปวส. (ปรับปรุง พ.ศ.2557)(ฉบับผ่านสภามหาวิทยาลัยฯ) คณะศิลปศาสตร์  
 รหัสและลักษณะรายวิชา ระดับ ปวส. (ปรับปรุง พ.ศ.2557)(ฉบับผ่านสภามหาวิทยาลัยฯ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

POST: