แบบฟอร์ม มคอ.2

รายการ
ไฟล์
 แบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
 แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร
 แบบฟอร์มภาระการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร
 แบบฟอร์มบันทึกหลักฐานการลงนามรับรองการตรวจสอบความถูกต้อง รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  
     สภาวิชาการ
     คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
     สภามหาวิทยาลัย
 รายวิชากลาง ระดับปริญญาตรี ฉบับผ่านสภามหาวิทยาลัย
 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ.2554)
 หมวดวิชาเฉพาะ รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
 หมวดวิชาเฉพาะ รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2553)

 

POST: