แบบฟอร์ม มคอ.2

รายการ
ไฟล์
 แบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
 แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร
 แบบฟอร์มภาระการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร
 แบบฟอร์มบันทึกหลักฐานการลงนามรับรองการตรวจสอบความถูกต้อง รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  
     สภาวิชาการ
     คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
     สภามหาวิทยาลัย
 รายวิชากลาง ระดับปริญญาตรี ฉบับผ่านสภามหาวิทยาลัย
 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
     ปรับแก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ.2554)
 หมวดวิชาเฉพาะ รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
 หมวดวิชาเฉพาะ รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2553)

 

POST: