เอกสารดาวน์โหลด

รายการเอกสารประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
เอกสาร
 แบบฟอร์มคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
 แบบฟอร์มที่ปรึกษาการทำงานในสถานประกอบการดีเด่น 
 แบบฟอร์มผลงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา 
 แบบฟอร์มผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 แบบฟอร์มผลงานด้านสังคม 
 แบบฟอร์มสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 
 แบบฟอร์มสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
 รูปแบบบทความทางวิชาการ
 
รายการเอกสาร
เอกสาร
 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาไทย
 แบบฟอร์มฐานข้อมูลหลักสูตรสหกิจศึกษา
 ทำเนียบสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา
 ทำเนียบสถาบันการศึกษาที่รับนักศึกษาฝึกสอน
 รายชื่ออาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
 แบบแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (Co-op 01)
 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (Co-op 02)
 แบบขอความอนุเคราะห์สถานประกอบการ (Co-op 03)
 แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา (Co-op 04)
 แบบเสนองานสหกิจศึกษา (Co-op 05)
 แบบส่งตัวนักศึกษาสหกิจศึกษา (Co-op 06)
 แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานและแจ้งที่พักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 07)
 แบบแจ้งรายละเอียดงาน  ตำแหน่งงาน  พนักงานที่ปรึกษา (Co-op 08)
 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 09)
 แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (Co-op 10)
 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (Co-op 11)
 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน (Co-op 12)
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (Co-op 13)
 แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา (Co-op 14)
 แบบประเมินอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา (Co-op 15)
 แบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 16)
 แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 17)
 แบบประเมินโครงงานวิชาการสหกิจศึกษาและการนำเสนอ (Co-op 18)
 แบบแจ้งขอเปลี่ยน/ย้าย สถานประกอบการ (Co-op 19)
 หนังสือสัญญาโครงการสหกิจศึกษา (Co-op 20)
 บันทึกข้อความ (Co-op 21)
 แบบประเมินอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา (Co-op 22)
 แบบแจ้งขอยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 23)
 แบบแจ้งขอยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 24)

POST: