เอกสารดาวน์โหลด

ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
เอกสาร
    เกณฑ์ประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
    ใบสมัครส่งผลงานประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น (ประเภทโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา)
    ประเด็นคำถามการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563   
           - ประเภทที่ 5  โครงงาน/ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (รับเข้าประกวด 1 ผลงาน
           - ประเภทที่ 6  โครงงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ   (รับเข้าประกวด 1 ผลงาน)
           - ประเภทที่ 7 โครงงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น (รับเข้าประกวด 1 ผลงาน)
          - ประเภทที่ 9  คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น (รับเข้าประกวด 1 ผลงาน)
          - ประเภทที่ 10  ที่ปรึกษาการทำงานดีเด่น ในสถานประกอบการ (รับเข้าประกวด 1 ผลงาน)
          - ประเภทที่ 13  สถานประกอบการขนาดใหญ่ ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น  (รับเข้าประกวด 1 ผลงาน) / ประเภทที่ 14  สถานประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น  (รับเข้าประกวด 1 ผลงาน)
    รูปแบบและตัวแย่างของบทความทางวิชาการ

>>>ดาวน์โหลด template ไวนิลผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ที่นี่<<<
 
รายการเอกสารประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563
เอกสาร
 แบบฟอร์มคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
 แบบฟอร์มที่ปรึกษาการทำงานในสถานประกอบการดีเด่น 
 แบบฟอร์มที่ผู้ปฎิบัติการสหกิจศึกษาในสถานประกอบการดีเด่น 
 แบบฟอร์มผลงานด้านนวัตกรรม 
 แบบฟอร์มผลงานด้านวิทยาศาสตร์ 
 แบบฟอร์มผลงานด้านสังคม 
 แบบฟอร์มสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 
 แบบฟอร์มสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
 รูปแบบบทความทางวิชาการ 
 
รายการเอกสาร
เอกสาร
 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาไทย
 แบบฟอร์มฐานข้อมูลหลักสูตรสหกิจศึกษา
 ทำเนียบสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา
 ทำเนียบสถาบันการศึกษาที่รับนักศึกษาฝึกสอน
 รายชื่ออาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
 แบบแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (Co-op 01)
 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (Co-op 02)
 แบบขอความอนุเคราะห์สถานประกอบการ (Co-op 03)
 แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา (Co-op 04)
 แบบเสนองานสหกิจศึกษา (Co-op 05)
 แบบส่งตัวนักศึกษาสหกิจศึกษา (Co-op 06)
 แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานและแจ้งที่พักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 07)
 แบบแจ้งรายละเอียดงาน  ตำแหน่งงาน  พนักงานที่ปรึกษา (Co-op 08)
 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 09)
 แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (Co-op 10)
 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (Co-op 11)
 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน (Co-op 12)
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (Co-op 13)
 แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา (Co-op 14)
 แบบประเมินอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา (Co-op 15)
 แบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 16)
 แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 17)
 แบบประเมินโครงงานวิชาการสหกิจศึกษาและการนำเสนอ (Co-op 18)
 แบบแจ้งขอเปลี่ยน/ย้าย สถานประกอบการ (Co-op 19)
 หนังสือสัญญาโครงการสหกิจศึกษา (Co-op 20)
 บันทึกข้อความ (Co-op 21)
 แบบประเมินอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา (Co-op 22)
 แบบแจ้งขอยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 23)
 แบบแจ้งขอยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 24)

POST: