ข้อมูลสถิติงานสหกิจศึกษา

รายการ
ไฟล์
   1. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาจำแนกรายคณะ ระหว่างปีการศึกษา 2557 ถึง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
   2. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ระหว่างปีการศึกษา 2556 ถึง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
   3. จำนวนสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา จำแนกรายคณะ ระหว่างปีการศึกษา 2558 ถึง ปีการศึกษา 2562 
   4. จำนวนอาจารย์ที่ผ่านหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" จำแนกรายคณะ
   5. จำนวนอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาที่ผ่านการอบรม ต่อจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนสหกิจศึกษา
   6. จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

POST: