ประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อการสร้างมาตรฐานการศึกษา พัฒนาระบบบริการเพื่อให้ผู้รับบริการประทับใจ
 
ปณิธาน 

ยืนหยัด สู้งาน บริการด้วยใจ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

พันธกิจ

1. บริหารจัดการและให้บริการระบบรับเข้าศึกษา ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบลงทะเบียน ระบบประมวลผลการศึกษา ระบบตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษา
2. สนับสนุนและกระตุ้นให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบกำกับและติดตามคุณภาพจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd)
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา เพื่อรองรับการให้บริการ งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและประสานงานสหกิจศึกษา
5. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะการให้บริการของบุคลากรเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าประสงค์
6. อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน และเพื่อเอื้ออำนวยต่อการจัดการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบและกระบวนการบริหารหลักสูตร
     1.1 ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
     1.2 มีระบบ และกลไกในการบริหารหลักสูตร
     1.3 ส่งเสริมการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแต่ละศูนย์พื้นที่ 
     1.4 การดำเนินการด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
     1.5 สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

 
2 พัฒนากระบวนการดำเนินงานงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
    2.1 การดำเนินงานตรงตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
    2.2 มีระบบอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน และปัจจัยสนับสนุน
    2.3 พัฒนากลไกการจัดการด้านการให้บริการที่ยึดผลงานเป็นสำคัญและเผยแพร่ให้ผู้ขอรับบริการทราบโดยทั่วถึงกัน
    2.4 สร้างความเชื่อมั่นด้านบริการที่มีความเป็นเอกลักษณ์ 
    2.5 การให้บริการด้านวิชาการแก่สังคม
    2.6 พัฒนางานวิจัยสถาบันอย่างต่อเนื่อง
    2.7 มีกลไกตรวจสอบคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา 
    3.1 มุ่งสร้างความพร้อมในการจัดหาสิ่งเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการ 
    3.2 มีฐานข้อมูลงานส่งเสริมวิชาการเพื่อให้บริการด้านวิชาการผ่านระบบสารสนเทศ
    3.3 แปรสภาพระบบการทำงานและการให้บริการสู่รูปแบบการให้บริการ    ทางอิเล็กทรอนิกส์
    3.4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
 
4. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพและการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล
    4.1 บริหารจัดการองค์กร โปร่งใส ตรวจสอบได้ และบรรลุตามพันธกิจ 
    4.2 มีการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกส่วนของประชาคม
    4.3 ลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรภายในองค์กร
    4.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นสากล
    4.5 บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
    4.6 สร้างสุขภาวะที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร และคำนึงถึงสุขภาวะที่ดี ของผู้มาขอรับบริการ
    4.7 นำระบบประกันคุณภาพภายใน มาใช้ในการบริหารจัดการ
    4.8 สืบสาน ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


 

 

 

POST: