ประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการสร้างมาตรฐานการศึกษา พัฒนาระบบบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการประทับใจ
 
ปณิธาน 

ยืนหยัดสู้งาน บริการด้วยใจ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

พันธกิจ
1. บริหารจัดการและให้บริการระบบรับเข้าศึกษา ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบลงทะเบียน ระบบประมวลผลการศึกษา ระบบตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษา
2. สนับสนุนและกระตุ้นให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร บริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบกำกับและติดตามคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd)
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา เพื่อรองรับการให้บริการงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและประสานงานสหกิจศึกษา
5. สนับสนุนการพัฒนาทักษะการให้บริการของบุคลากรเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าประสงค์ และนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรมของหน่วยงาน
6. อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน และเพื่อเอื้ออำนวยต่อการจัดการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบและกระบวนการบริหารหลักสูตร
​     1.1  มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร
​     1.2  สนับสนุนการบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
​     1.3  การดำเนินงานด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
​     1.4  สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
2. พัฒนากระบวนการดำเนินงานงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
     2.1 มีระบบอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและปัจจัยสนับสนุน
     2.2 พัฒนากลไกการจัดการด้านการให้บริการแบบกัลยาณมิตร
     2.3 สร้างความเชื่อมั่นด้านบริการที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
     2.4 การให้บริการด้านวิชาการแก่สังคม
     2.5 พัฒนางานวิจัยสถาบันอย่างต่อเนื่อง
     2.6 มีกลไกตรวจสอบคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา
​     3.1 มุ่งสร้างความพร้อมในการจัดหาสิ่งเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศเพื่อให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการ
​     3.2  ฐานข้อมูลงานส่งเสริมวิชาการเพื่อให้บริการด้านวิชาการผ่านระบบสารสนเทศ
​     3.3  แปรสภาพระบบการทำงานและการให้บริการสู่รูปแบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
     3.4  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารผ่านทาง Smart Device
4. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
    4.1 บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และบรรลุตามพันธกิจ
    4.2  มีการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกส่วนของประชาคม
    4.3  ลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรภายในองค์กร
    4.4  พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นสากล
    4.5 บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
    4.6  สร้างสุขภาวะที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร และคำนึงถึงสุขภาวะที่ดีของผู้มาขอรับบริการ
    4.7  นำระบบประกันคุณภาพภายใน มาใช้ในการบริหารจัดการ
    4.8  สืบสาน ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  

 

 

POST: