ประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อการสร้างมาตรฐานการศึกษา พัฒนาระบบบริการเพื่อให้ผู้รับบริการประทับใจ

ปณิธาน 

ยืนหยัด สู้งาน บริการด้วยใจ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

พันธกิจ

1. บริหารจัดการและให้บริการระบบรับเข้าศึกษา ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบลงทะเบียน ระบบประมวลผลการศึกษา ระบบตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษา
2. สนับสนุนและกระตุ้นให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบกำกับและติดตามคุณภาพจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd)
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา เพื่อรองรับการให้บริการ งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและประสานงานสหกิจศึกษา
5. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะการให้บริการของบุคลากรเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าประสงค์
6. อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน และเพื่อเอื้ออำนวยต่อการจัดการศึกษา

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน
1. พัฒนาระบบและกระบวนการบริหารหลักสูตร
    1.1 ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
    1.2 มีระบบ และกลไกลในการบริหารหลักสูตร
    1.3 ส่งเสริมการจัดทำ มคอ.๒ จำแนกตามรายศูนย์พื้นที่
    1.4 เผยแพร่ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร
    1.5 ดำเนินงานสหกิจศึกษา ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษากำหนด

2. พัฒนากระบวนการดำเนินงาน งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
    2.1. การดำเนินงานตรงตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
    2.2 มีระบบอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน และปัจจัยสนับสนุน
    2.3 พัฒนากลไกการจัดการด้านการให้บริการที่ยึดผลงานเป็นสำคัญ
    2.4 สร้างความเชื่อมั่นด้านบริการที่มีความเป็นเอกลักษณ์ 
    2.5 การให้บริการด้านวิชาการแก่สังคม
    2.6 พัฒนางานวิจัยสถาบันอย่างต่อเนื่อง
    2.7 มีกลไกตรวจสอบคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา
    3.1 สร้างความพร้อมในสิ่งเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ 
    3.2 มีฐานข้อมูลงานส่งเสริมวิชาการผ่านระบบสารสนเทศ
    3.3 แปรสภาพ ระบบการทำงาน  สู่รูปแบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
    3.4 ให้บริการทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Radio Frequency Identification  (RFID)
    3.5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสหกิจศึกษาครบวงจร
    3.6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารผ่านทาง Smart Device

4. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ และ  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
    4.1 มีการบริหารจัดการองค์กร โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
    4.2 บริหารงานแบบการกระจายอำนาจ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกส่วนของประชาคม
    4.3 ลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรภายในองค์กร
    4.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นสากล
    4.5 บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามเส้นทางความ ก้าวหน้าในอาชีพ
    4.6 สร้างสุขภาวะที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร และของผู้มาขอรับบริการ


 

POST: