แนวทางการปรับปรุงระบบทะเบียน

แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานทะเบียนและประมวลผล อย่างบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2557
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 (วันที่ 25 ก.พ. 2558)
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4 (วันที่ 27 เม.ย. 2558)
 
 
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานทะเบียนและประมวลผล อย่างบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2556
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2556 (วันที่ 14 ส.ค. 2556)
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2556 (วันที่ 18 ก.ย. 2556)
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2556 (วันที่ 20 พ.ย. 2556)
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2556 (วันที่ 18 ธ.ค. 2556)
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2557 (วันที่ 3 ก.พ. 2557)
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2557 (วันที่  26 มี.ค. 2557)

POST: