เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

แบบฟอร์มหนังสือราชการ / คำสั่ง / ประกาศ WORD PDF
ออกโดยมหาวิทยาลัย
 ประกาศมหาวิทยาลัย
 คำสั่งมหาวิทยาลัย ออกเลขที่คำสั่งที่กองกลาง
 หนังสือภายนอกของมหาวิทยาลัย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นเจ้าของเรื่อง
     
 ออกโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 ประกาศของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 คำสั่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 หนังสือภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 บันทึกภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้บันทึกเสนอ)
 หนังสือภายนอกของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
     

POST: