แนวทางการพัฒนาระบบจัดตารางสอนฯ

แนวทางการพัฒนาระบบจัดตารางสอนและตารางสอบ แบบกึ่งอัตโนมัติ
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 ม.ค. 2558)
 
 
 

POST: