องค์ความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรการดำเนินงาน
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติในการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 

 

แผนการดำเนินงาน
  แผนการจัดการความรูั ประจำปีการศึกษา 2561  

 

รายงานการประชุม
  ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 
    
ดาวน์โหลดเอกสาร และองค์ความรู้เผยแพร่
  แนวปฏิบัติในการนำรายวิชาเปิดเข้าสู่ระบบทะเบียนและประมวลผล 
  แนวปฏิบัติในการกำหนดสถานที่สอบในระบบรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2562 
  แนวปฏิบัติในการยืนยันส่งผลการศึกษาเข้าระบบทะเบียนและประมวลผลด้วยเครื่องอ่านบาร์โค้ด 
 แบบประเมินความพึงพอใจในการนำองค์ความรู้ไปใช้ 

POST: