องค์ความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรการดำเนินงาน
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 
แผนการดำเนินงาน
  แผนการจัดการความรูั ประจำปีการศึกษา 2562  
รายงานการประชุม
  ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 
กิจกรรม/โครงการ
 โครงการการจัดการความรู้ด้านงานทะเบียนและประมวลผล เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2562
 ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562  เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562
 โครงการพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร. ครั้งที่ 4 ระหว่างวันจันทร์ที่ 22- วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2562

POST: