ปีการศึกษา 2557

ผลการเทียบโอนผลการศึกษา  (ครั้งที่ 2) สาขาพลศึกษาและนันทนาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ณ วันที่ 23 มี.ค. 58) 
รายการ ดาวน์โหลด
  ศูนย์หันตรา
ผลการเทียบโอนผลการศึกษา  (ครั้งที่ 2) คณะศิลปศาสตร์ ( ณ วันที่ 11 ก.พ. 58) 
รายการ ดาวน์โหลด
  ศูนย์นนทบุรี
  ศูนย์วาสุกรี 
  ศูนย์สุพรรณบุรี
  ศูนย์หันตรา
 
ผลการเทียบโอนผลการศึกษา  คณะศิลปศาสตร์ ( ณ วันที่ 1 ธ.ค. 57)
รายการ ดาวน์โหลด
  ศูนย์นนทบุรี
  ศูนย์วาสุกรี 
  ศูนย์สุพรรณบุรี
  ศูนย์หันตรา
 
การเทียบโอนผลการศึกษา
รายการ ดาวน์โหลด
 ขั้นตอนการเทียบโอนผลการศึกษา
 ปฏิทินการเทียบโอนผลการศึกษาเพื่อยกเว้นรายวิชาเรียน สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557                                 
คู่มือการใช้งานระบบเทียบโอนผลการศึกษา (ออนไลน์ผ่านระบบทะเบียนและประมวลผล)
รายการ ดาวน์โหลด
 สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 สำหรับนักศึกษา                               
รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา
รายการ ดาวน์โหลด
 รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 ประจำปีการศึกษา 2557
 รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (TQF) ประจำปีการศึกษา 2557
 รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษา (เพิ่มเติม) 
 รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2557
 หลักเกณฑ์การเทียบโอน รายวิชาสาขาพลศึกษาและนันทนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 หลักเกณฑ์การเทียบโอน รายวิชาสาขาพลศึกษาและนันทนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง 1 ต.ค. 57) 
 รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
     สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 ประจำปีการศึกษา 2557
     สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  (TQF) ประจำปีการศึกษา 2557
     สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  (TQF) ประจำปีการศึกษา 2557
     สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  (TQF) ประจำปีการศึกษา 2557
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  (TQF) ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายการ ดาวน์โหลด
 แนวปฏิบัติในการดำเนินการการเทียบโอนผลการศึกษาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย            
   ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555

POST: