ปีการศึกษา 2556

การเทียบโอนผลการศึกษา
รายการ ดาวน์โหลด
 ขั้นตอนการเทียบโอนผลการศึกษา
 ปฏิทินการเทียบโอนผลการศึกษาเพื่อยกเว้นรายวิชาเรียน สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556                                 
รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา
รายการ ดาวน์โหลด
 รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 ประจำปีการศึกษา 2556 
 รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 (TQF)ประจำปีการศึกษา 2556 
 รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556
 หลักเกณฑ์การเทียบโอน รายวิชาสาขาพลศึกษาและนันทนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายการ ดาวน์โหลด
 แนวปฏิบัติในการดำเนินการการเทียบโอนผลการศึกษาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย            
   ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
ผลการสอบเทียบโอนผลการศึกษา
รายการ ดาวน์โหลด
 ผลการสอบเทียบโอนผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 1) คณะศิลปศาสตร์       
 ผลการสอบเทียบโอนผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 2) คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี  
 ผลการสอบเทียบโอนผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 2) คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์วาสุกรี  
 ผลการสอบเทียบโอนผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 2) คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์หันตรา
 ผลการสอบเทียบโอนผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 2) คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรี

POST: