ปีการศึกษา 2558

 

ผลการสอบเทียบโอนผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2  (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ม.ค. 59) 
รายการ ดาวน์โหลด
  ศูนย์นนทบุรี
  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
  ศูนย์สุพรรณบุรี
  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 
ผลการสอบเทียบโอนผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1  (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ย. 58) 
รายการ ดาวน์โหลด
  ศูนย์นนทบุรี
  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
  ศูนย์สุพรรณบุรี
  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ผลการสอบเทียบโอนผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รายการ ดาวน์โหลด
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 1) ข้อมูล ณ วันที่ 5 พ.ย. 58
  กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ (ครั้งที่ 1) ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ย. 58 
การเทียบโอนผลการศึกษา
รายการ ดาวน์โหลด
 ปฏิทินการเทียบโอนผลการศึกษาเพื่อยกเว้นรายวิชาเรียน สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558                                
รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา
รายการ ดาวน์โหลด
 รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 (TQF)
 รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
     สาขาวิชาการบัญชี  บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)
     สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง 2557)
     สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง 2554)
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 2554)
 รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2558)
 รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายการ ดาวน์โหลด
 แนวปฏิบัติในการดำเนินการการเทียบโอนผลการศึกษาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย            
   ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
คู่มือการเทียบโอนผลการศึกษาผ่านระบบทะเบียนและประมวลผล
รายการ ดาวน์โหลด
 สำหรับนักศึกษา
 สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

POST: