ปีการศึกษา 2560

  

ผลการสอบเทียบโอนผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธ.ค. 60)
รายการ ดาวน์โหลด
 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
    - แก้ไขเพิ่มเติม 
 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
 ศูนย์สุพรรณบุรี
    - แก้ไขเพิ่มเติม 
 ศูนย์นนทบุรี 
    - แก้ไขเพิ่มเติม 
  
ผลการสอบเทียบโอนผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ย. 60)
รายการ ดาวน์โหลด
 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
 ศูนย์สุพรรณบุรี
 ศูนย์นนทบุรี
 
ผลการสอบเทียบโอนผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ต.ค. 60)
รายการ ดาวน์โหลด
 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา (แก้ไข ณ วันที่ 29 พ.ย. 60) 
 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
 ศูนย์สุพรรณบุรี (แก้ไข ณ วันที่ 29 พ.ย. 60) 
    - เพิ่มเติม 
 ศูนย์นนทบุรี
 
ผลการสอบเทียบโอนผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ต.ค. 60)
รายการ ดาวน์โหลด
 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
 ศูนย์สุพรรณบุรี
 ศูนย์นนทบุรี
 
การเทียบโอนผลการศึกษา
รายการ
ดาวน์โหลด
 ปฏิทินการเทียบโอนผลการศึกษาเพื่อยกเว้นรายวิชาเรียน สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560                                
 
คู่มือการเทียบโอนผล ผ่านระบบทะเบียนและประมวลผล
รายการ
ดาวน์โหลด
 สำหรับนักศึกษา                                                                                                                         
 สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 
ระเบีบบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเทียบโอน
รายการ
ดาวน์โหลด
 ระเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2555
 ระเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ.2552
 แนวปฏิบัติในการดำเนินการการเทียบโอนผลการศึกษาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย            
   ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
 
รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา
รายการ
ดาวน์โหลด
 รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
   - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560)
   - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพิ่มเติม ณ วันที่ 13 กันยายน 2560)
   - คณะศิลปศาสตร์  
        ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
        ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
   - สาขาวิชาพืชศาสตร์
   - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
   - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   - สาขาวิชาการจัดการ
   - สาขาวิชาการตลาด
   - สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
   - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
   สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

POST: