ปีการศึกษา 2560

การเทียบโอนผลการศึกษา
รายการ ดาวน์โหลด
 ปฏิทินการเทียบโอนผลการศึกษาเพื่อยกเว้นรายวิชาเรียน สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560                                
คู่มือการเทียบโอนผลการศึกษาผ่านระบบทะเบียนและประมวลผล
รายการ ดาวน์โหลด
 สำหรับนักศึกษา                                                                                                                         
 สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายการ ดาวน์โหลด
 แนวปฏิบัติในการดำเนินการการเทียบโอนผลการศึกษาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย            
   ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
 

POST: