ปีการศึกษา 2561

    ปฏิทินการเทียบโอนผลการศึกษาเพื่อยกเว้นการเรียนรายวิชา
 

รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา
รายการ ดาวน์โหลด
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
     สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
    สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลอาหาร
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
     สาขาวิชาการบัญชี
     สาขาวิชาการตลาด
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

POST: