ปีการศึกษา 2561

คู่มือการเทียบโอนผล ผ่านระบบทะเบียนและประมวลผล
รายการ
ดาวน์โหลด
 สำหรับนักศึกษา                                                                                                                         
 สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 
ระเบีบบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเทียบโอน
รายการ
ดาวน์โหลด
 ระเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2555
 ระเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ.2552
 แนวปฏิบัติในการดำเนินการการเทียบโอนผลการศึกษาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย            
   ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555

POST: