ประจำปี 2558

FTES (Full Time Equivalent Student) ดาวน์โหลด
  สรุป FTES จำแนกตามรายคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559) 
  แยกตามสาขาประจำปี 1/2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558)
  แยกตามสาขาประจำปี 2/2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559)

 

 

POST: