ปีการศึกษา 2563

 
ปฏิทินการศึกษา
ไฟล์
      ประจำปีการศึกษา 2563
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช.
 
      ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
      ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
      นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ฉบับปรับปรุง 25 มิถุนายน 2563
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวส. และ ป.ตรี
 
      ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
      ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
      นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2563)  ฉบับปรับปรุง 29 กรกฎาคม 2563
      นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2563)  ฉบับปรับปรุง 29 กรกฎาคม 2563
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ที่ลงทะเบียนเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
       ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
      ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ฉบับปรับปรุง 25 มิถุนายน 2563
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียนสหกิจศึกษา
 
      ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
      ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ฉบับปรับปรุง 25 มิถุนายน 2563

POST: