ปี 2560

รายงานประชุมสภาวิชาการ วัน/เดือน/ปี ประชุม
  ครั้งที่ 7/2560 วันพุธที่ 7 มิ.ย. 60
  ครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 17 พ.ค. 60
  ครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 26 เม.ย. 60
  ครั้งที่ 4/2560 วันพุธที่ 5 เม.ย. 60
  ครั้งที่ 3/2560 วันพุธที่ 1 มี.ค. 60
  ครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 1 ก.พ. 60
  ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 4 ม.ค. 60

POST: