ปีการศึกษา 2561

 

   ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูล
    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
          ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
          ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน
ข้อมูล
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
          ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
    คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
          ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
          ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
         ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
         ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

POST: