ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูล
   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
          ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน
ข้อมูล
   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
          นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2562) 
          นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2562) 
   คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
          นักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
          นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2562) 
          นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2562)
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
          นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2562) 
          นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2562)

POST: