ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การขอเปิดรายวิชา
     เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อนนอกแผนการเรียน (2557) 
     เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดรายวิชาหมวดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
การยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น
     เรื่อง การยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ. 2560 
เกณฑ์การพิจารณาบทลงโทษนักศึกษาทุจริตในการสอบ
     เรื่อง การกระทำความผิดในการวัดผลการศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2564
     เรื่อง การกระทำอันเป็นการทุจริตในการวัดผลการศึกษา พ.ศ. 2562 
     เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาบทลงโทษนักศึกษาทุจริตในการสอบ
อัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าขึ้นทะเบียน ค่าบำรุงการศึกษา และค่ากิจกรรมพิเศษ
     เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษา และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2564
     เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษา และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ.2564
     เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2564
     เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ) พ.ศ. 2564
     เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) พ.ศ. 2563
     เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ภาคสมทบ) พ.ศ. 2563
     เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ภาคสมทบ) พ.ศ. 2563
     เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ภาคสมทบ) พ.ศ.2562 
     เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการดำเนินการจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ภาคสมทบ) พ.ศ.2562 
     เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษา และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562
     เรื่อง อัตราการเก็บค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) 
     เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)
     เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ) พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) 
     เรื่อง อัตราการเก็บค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ) พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) 
     เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต พ.ศ. 2560 
     เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับการเรียนซ้ำ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคสมทบ) พ.ศ. 2560 
     เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ) พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) 
     เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) 
     เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
     เรื่อง การเก็บค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
     เรื่อง การเก็บค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
     เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 
     เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
     เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ) พ.ศ. 2559 
     เรื่อง  อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 
     เรื่อง  อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2559 
     เรื่อง  อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ)  พ.ศ. 2559 
     เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเรียนปรับพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 
     เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษาและค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ.2559 
     เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษา และค่ากิจกรรมพิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ภาคสมทบ) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2559
     เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษา และค่ากิจกรรมพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2559
     เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษา และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
     เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประกาศยบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2558
     เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
     เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
     เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษา ฯ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2554
     เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ฯ ระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ) พ.ศ. 2552
     เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ฯ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
     เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ฯ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2552
     เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษา ฯ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2552
     เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษา ฯ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
     เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษา ฯ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 (เพิ่มเติม)
     เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการศึกษาและการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2550
เกณฑ์การวัดและการประเมินผล
     เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาการคัดลอกวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ พ.ศ. 2562 
     เรื่อง การสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
     เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2558
     เรื่อง เกณฑ์การวัดและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
     เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 
เรื่องอื่น ๆ
     เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการดำเนินการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคสมทบ) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
     เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง เลื่อนการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 
     เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ขยายเวลาการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
     เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ภาคสมทบ) พ.ศ.2562 
     เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการดำเนินการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคสมทบ) พ.ศ. 2560 
     เรื่อง ค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคสมทบ) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
     เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
     เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบประจำภาคการศึกษา พ.ศ. 2559 
     เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการดำเนินการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคสมทบ) พ.ศ. 2559
     เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคสมทบ) พ.ศ. 2559
     เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559 
     เรื่อง การกำหนดเวลาที่ใช้ในการสอบ
     เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญา พ.ศ. 2557
     เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556
     เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการการเทียบโอนผลการศึกษาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
     เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2550
     เรื่อง มาตรการ และแนวปฏิบัติ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
 

POST: