ปีการศึกษา 2559

ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน

รายการ
ไฟล์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี  
   ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
ระดับปริญญาโท  
   ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

ประจำภาคการศึกษาที่ 2
รายการ
ไฟล์
   ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559


ประจำภาคการศึกษาที่ 1
รายการ
ไฟล์
   ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2559)
   ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559)

 

POST: