• พระปฐมบรมราชโองการ รัชกาลที่ 10


ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน