ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม 1)


ศูนย์นนทบุรี 

รายการ ลิ้ง
  1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  2. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  5. คณะศิลปศาสตร์


ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 

รายการ ลิ้ง
  1. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ศูนย์สุพรรณบุรี 

รายการ ลิ้ง
  1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  2. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  5. คณะศิลปศาสตร์


ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

รายการ ลิงค์
  1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. คณะศิลปศาสตร์

 

รายการ
ลิงค์
1. ตรวจสอบสถานะ และกรอกข้อมูลรายงานตัว
2. จุดบริการรับชำระเงิน

 

ศูนย์พื้นที่
สถานที่รับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ภาพสถานที่
1. หันตรา อาคาร 23 ชั้น 1 ห้อง 23115 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. นนทบุรี เขตใต้ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้องงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. วาสุรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3107 งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. สุพรรณบุรี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 ---------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : 
1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนพร้อมชำระเงินเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง ณ ศูนย์ที่ได้รับคัดเลือก ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

2. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติตามประกาศ ขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าใช่จ่ายในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ 
3. หากไม่ปฏิบัติตามกำหนดของมหาวิทยาลัย ถือว่าสละสิทธิ์

POST:


fb

กรอกแบบฟอร์มรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปน นศ ตรงไหนค่ะ คือจะปริ้นไปขึ้นทะเบียน แต่เข้าไปไม่เห็นที่ให้กดเลย

14/07/2558 | computer
registrar

fb : ระบบเปิดวันที่ 15-17 ก.ค. 58 ครับ

14/07/2558 | computer
registrar

วันเรียนปรับพื้นฐานให้มาเวลา 8.00 น. และให้ติดต่อกับคณะตนเอง เพื่อรับตารางเรียนปรับพื้นนะครับ

15/07/2558 | computer

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม