รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

 

รายการ
ดาวน์โหลด
1. ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
2. เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ และขั้นตอนการสมัคร
3. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
4. ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
5. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 - 5 ปี
7. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา/ยกเว้นรายวิชา) และหลักสูตรต่อเนื่อง (ภาคปกติ และภาคสมทบ)
    (สำหรับผู้ที่จบคุณวุฒิ ปวส. หรือ อนุปริญญา หรือเทียบเท่า)
8. ตัวอย่างใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงผ่านเว็บไซต์
9. ตัวอย่างใบชําระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก (Pay in) กรณีสมัครทางไปรษณีย์
10. ที่อยู่สําหรับติดหน้าซอง  ส่งเอกสารการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
11. สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------

 

รายการ
ลิงค์
0. อ่านคู่มือการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ วันที่ 5 ต.ค. - 30 พ.ย. 58
2. ใบสมัครสำหรับกรอกด้วยมือ
3. ตรวจสอบสถานะการสมัคร
4. เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือก
5. จุดบริการรับชำระเงิน
6. สถานที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

 ---------------------------------------------------------------------------------------

POST:


พัชรา

จบ ปวส.ต้องการเทียบโอนในสาขาวิศวะไฟฟ้ากำลัง หรือ อุตสาหการก็ได้ค่ะ อยากรู้ค่าหน่วยกิจ ค่าเทอมแต่ละเทอมค่ะ พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายแรกเข้าทั้งหมด เรียนภาคสมทบค่ะ ขอบคุณค่ะ

30/09/2558 | computer
registrar

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
1.1) คาธรรมเนียมแรกเขา 2,475
1.2) คาบํารุงการศึกษาในอัตราเหมาจาย
 1.2.1) ภาคการศึกษาปกติ 9,200

รายละเอียดเพิ่มเติมครับ

4. ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 

02/10/2558 | computer
Earth

รับตรงต้องใช้พวกคะแนน 9วิชาสามัญ gat-pat หรือ ต้องใช้คะแนนอะไรมั้ยคะ ขอบคุณค่ะ

05/10/2558 | phone
สุดา

ขอโควต้า ต้องส่งใบสมัครไหมคะ

05/10/2558 | computer
ราเชนทร์

สามารถย้ายสถานที่เรียน ข้าม มทร.ได้ หรือป่าว คับ

05/10/2558 | phone
Napat

ในใบสมัครออนไลน์เลือกวิชาเอกทั้ง2ข้อไม่ได้เลยคะ

07/10/2558 | tablet
registrar

Earth : ไม่ต้องใช้สมัครได้เลยครับ
สุดา : ให้ติดต่อการสถานศึกษาของตนเองเพื่อจัดส่งรายชื่อมายังมหาวิทยาลัยครับ
ราเชนทร์ : ได้ครับ แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีทั้ง ๒ มหวิทยาลัยครับ
Napat : อ่านคู่มือการสมัครสอบก่อนนะครับ 
https://drive.google.com/file/d/0BylBK2CDureiOXVubldWRkdQTlU/view?usp=sharing
 

08/10/2558 | computer
สวรรยา

ดิฉันอยากเข้าไปเป็นบุคคลคนหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

08/10/2558 | phone
registrar

สวรรยา : ด้วยความยินดีครับคุณสวรรยา  

09/10/2558 | computer

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม