รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบโควตาวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

รายการ
ดาวน์โหลด
1. ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบโควตาวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
2. เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบโควตาวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ และขั้นตอนการสมัคร
3. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
4. ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
5. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 - 5 ปี
7. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา/ยกเว้นรายวิชา) และหลักสูตรต่อเนื่อง (ภาคปกติ และภาคสมทบ)
    (สำหรับผู้ที่จบคุณวุฒิ ปวส. หรือ อนุปริญญา หรือเทียบเท่า)
8. แบบฟอร์มการส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559
9. ที่อยู่สําหรับติดหน้าซอง  ส่งเอกสารการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระบบโควตา

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------

 

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม