Regis.RUS

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559

 

รายการ
ดาวน์โหลด
รายละอียดการรับสมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี  
    1. ประกาศและปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป 
    2. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
    3. จำนวนรับสมัคร คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา ตารางสอบและรายละเอียดวิชาที่สอบ  
        - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับผู้จบ ปวช./ม.6)
        - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี (รับผู้จบ ปวช./ม.6)
        - ระดับปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา/ยกเว้นรายวิชา) และหลักสูตรต่อเนื่อง  (รับผู้จบ ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี)
    4. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
    5. ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู  
    1. ประกาศและปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป
    2. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
    3. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
กรอกใบสมัครออนไลน์ (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 - 14 กุมาพันธ์ 2559)
ใบสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์
ตัวอย่างการกรอกใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์
เอกสารที่ใช้สมัคร
จุดบริการรับชำระเงิน
ที่อยู่สําหรับติดหน้าซองสำหรับส่งเอกสารการสมัคร

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2558 - 27 กุมภาพันธ์ 2559)

 ---------------------------------------------------------------------------------------

POST:


oil

รับคณะอะไรบ้างครับ ระดับปริญญาตรี

20/12/2558 | computer
nattapol.j

มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 6 คณะครับ และรับทุกคณะครับ
1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2.คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3.คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
6.คณะศิลปศาสตร์

21/12/2558 | computer

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม