สวท.จัดประชุมย่อยเพื่อพิจารณาปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ครั้งที่ 1/2560 ปีการศึกษา 2561

 

          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมย่อยเพื่อพิจารณาปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ครั้งที่ 1/2560 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560  ณ ห้องบริการนักศึกษา 2 ชั้น 1 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารศรีพิทยาคาร ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นประธานในการประชุม

 

 

                                                                                                                                                                                  ภาพ/ข่าว  :  ภักดี  รัตนวิจิตรสกุล
                                                                                                                                                       จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

 


 

 

 

POST: