สวท. จัดประชุมเพื่อกำหนดกลยุทธ์และกระบวนการการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561          สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมเพื่อกำหนดกลยุทธ์และกระบวนการการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา วัตถุประสงค์เพื่อ แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2561 การใช้ผลการสอบ V-NET ในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และพิจารณากำหนดกลยุทธ์และกระบวนการการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม

 

                                                                                                                                                                                  ภาพ/ข่าว  :  ภักดี  รัตนวิจิตรสกุล
                                                                                                                                                       จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


 

POST: